Legal information – Gainbridge

Innehåll

Ägare, styrelse och ledning

Gainbridge Capital AB var ett dotterbolag inom Spotlight Group-koncernen fram tills hösten 2022. Sedan hösten 2022 bedrivs Bolaget som en självständig enhet med en fortsatt god affärsrelation med koncernbolagen i Spotlight Group. Avknoppningen syftade bl.a. till att effektivisera Bolagets processer och expandera verksamheten genom att kunna rikta sig mot en bredare investerarkrets.

Styrelse

Markus Neuding, Ordförande

Mikael Renck, Styrelseledamot och CFO

Sebastian Hodel, Styrelseledamot, VD, ägare och ansvarig förvaltare

Cedric Jirsell, Styrelseledamot

Mer om styrelsen

Gainbridge har ställt upp följande bedömningskriterier och gjort nedanstående bedömning av styrelsens sammansättning:

1) Egenskaper som är centrala för Gainbridges styrelse

Gainbridge ska beakta och eftersträva en bred kompetens och en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättande av styrelseledamöter.

Gainbridge ska vid nyrekrytering av styrelseledamöter beakta respektive ledamots kompetens, erfarenhet och bakgrund för att tillse att Gainbridge har en lämplig styrelsesammansättning. Sammansättningen ska bedömas lämplig med hänsyn till Gainbridges verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsesammansättningen ska vidare vara ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättning och nyrekrytering ska därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang och mångfald. Vid tillsättande av styrelseledamöter ska även i möjlig mån, i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande, beaktas diversifiering avseende ledamöternas:

 • ålder
 • kön
 • geografiskt ursprung, samt
 • utbildning och yrkesbakgrund.

Därutöver bedöms nedanstående erfarenheter som centrala för kompetensbehovet inom styrelsen:

 • allmänna legala kunskaper,
 • värdepappersrätt,
 • riskhantering, regelefterlevnad och internrevision,
 • finansiell kontroll och styrning,
 • finansiell redovisning och rapportering,
 • informationsteknik och informationssäkerhet,
 • kunskap om Gainbridges marknad och om marknadens krav,
 • erfarenhet från styrelsearbete,
 • ledamotens oberoende i förhållande till Gainbridge, ägare och ledning.

Styrelsesammansättningen ska även uppfylla gällande krav som uppställs i Europeiska Bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06).

2) Gainbridges bedömning av hur styrelsens kompetenssammansättning uppfyller Gainbridges behov i enlighet med punkten 1 sammanfattas enligt nedan:

Markus Neuding uppfyller ovanstående krav avseende allmänna legala kunskaper, kunskap inom värdepappersrätt och riskkontroll, regelefterlevnad och styrning. Gainbridge och styrelsen har därutöver ett brett och nära samarbete med Gainbridges funktion för regelefterlevnad som har en aktiv roll i styrelsens arbete med regelefterlevnad och riskkontroll.

Mikael Renck uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om finansiell kontroll och styrning, finansiell redovisning och rapportering samt informationsteknik och informationssäkerhet.

Samtliga ledamöter uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om Gainbridges marknad och om marknadens krav. Markus Neuding och Mikael Renck uppfyller ovanstående krav avseende erfarenhet av styrelsearbete.

Ledning

Gainbridges ledning består av Sebastian Hodel (VD, ägare och ansvarig förvaltare). Ledningens uppdrag består i att implementera direktiv och riktlinjer som kommunicerats från styrelsen, leda organisationens utveckling internt och externt, agera för långsiktiga relationer och ökat förtroende från kunder, leverantörer och marknaden samt att värna om goda interna relationer och en långsiktig strategi för att attrahera och behålla kompetent personal.

Sebastian Hodel
VD och CIO
+46 70 434 28 62
sh@gainbridge.se

Tillstånd från Finansinspektionen

Gainbridge står under Finansinspektionens tillsyn med de tillstånd som anges nedan.

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

 • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM); och
 • portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § 4 LVM

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Ägare, VD och ansvarig förvaltare

Sebastian Hodel är Gainbridges verkställande direktör (VD) och ansvarig förvaltare. Hodel är ansvarig förvaltare av Gainbridge Novus Nordic som förvaltas tillsammans med Cedric Jirsell. Hodel ansvarar därtill, tillsammans med Gainbridges ledningsgrupp och ekonomichef, för bland annat Gainbridges interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av externa kontrollfunktioner. Hodel är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

Ekonomifunktion

Ekonomifunktionen tillhandahålls genom uppdragsavtal av Spotlight Group AB. Ansvarig för funktionen är Chief Financial Officer (”CFO”) Mikael Renck. Funktionen ansvarar för den löpande bokföringen, bokslut, deklarationer, fakturor, betalningar samt är ansvarig för löpande rapportering till Finansinspektionen. Funktionen är underställd styrelsen och rapporterar direkt till styrelsen.

De tre försvarslinjerna

Gainbridge är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Med anledning därav ställs särskilda krav på verksamhetens interna styrning och kontroll. Gainbridge arbetar utifrån, den i branschen etablerade, modellen med de tre försvarslinjerna. Genom detta arbete möjliggör Gainbridge en effektiv riskhantering och intern styrning och kontroll.

I den första försvarslinjen ingår framför allt styrelse, VD, ledningen och CFO. Dessa är verksamhetens primära riskägare och ansvarar för att verksamheten upprätthåller en hållbar riskkultur.

Den andra försvarslinjen, som omfattar funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll, är oberoende från den affärsdrivande verksamheten. Dessa funktioner ansvarar för att kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Vidare ska den andra linjen vara ett stöd till den första linjen i arbetet med intern styrning och kontroll och arbeta proaktivt för att skapa en tillfredställande och effektiv kontrollmiljö i Gainbridge. Dessa kontrollfunktioner ansvarar även för att analysera, följa upp och rapportera arbetet till styrelsen.

Huvudansvarig för Gainbridges funktion för riskhantering (Risk Manager) är Nils Lansing (jur.kand.) och huvudansvarig för Gainbridges funktion för regelefterlevnad (Compliance Officer) är Alexander Curling (jur.kand). De har båda outsourcats genom den legala rådgivaren Markets & Corporate Law Nordic AB (”MCL”) och är direkt underställda Gainbridges styrelse.

Gainbridges ledning sammanträder löpande med funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Båda funktionerna rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Det övergripande syftet med internrevisorns granskning är att säkerställa att regler som styr verksamheten iakttas och att avvikelser som upptäcks hanteras så snart som möjligt. I arbetet ingår bl.a. att granska och utvärdera första och andra försvarslinjens organisation, rutiner och processer utifrån effektivitets- och ändamålsperspektiv. Internrevisionen rapporterar till styrelsen och följer upp att de rekommendationer som lämnas följs. Bolagets ledning sammanträder löpande med internrevisionsfunktionen. Internrevisorn rapporterar kvartalsvis till styrelsen.*

Legal information till Gainbridges kunder

Här kan du hitta legal information om Gainbridge och delar av hur vi arbetar med kundskydd, hantering av intressekonflikter med mera.

Redogörelse för Gainbridges ersättningspolicy

Gainbridges ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställts upp i externa regler och överensstämmer med de ersättningsregler som fastställts för Spotlight Group AB och dess dotterbolag. Styrelsen för Gainbridge fastställer och uppdaterar årligen en ersättningspolicy utifrån Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) efter beredande av Ersättningskommittén. Gainbridges systerbolag, juristbyrån MCL, bevakar regelförändringar och föreslår löpande uppdateringar i Gainbridges ersättningsregler. En översyn av regelverket sker minst en gång per år och därutöver i samband med förändringar av externa regler eller interna förutsättningar. Vid uppdatering av Ersättningspolicyn är representanter från Riskkontrollfunktionen och Compliancefunktionen delaktiga.

Styrelsen har, vid en sammanvägd bedömning, beslutat att samtliga anställda ska erhålla fast lön med begränsad möjlighet till rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas endast ut om ersättningskommittén och koncernledning gjort en bedömning av kriterier som framgår av ersättningspolicyn. Det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar där den rörliga ersättningen inte i något fall får vara större än den fasta ersättningen. Genom att balansen upprätthålls skapar ersättningsstrukturen inga incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Gainbridges intressen till potentiell skada för kundens intressen. Varje år granskar internrevisorn att ersättningssystemet överensstämmer med ersättningspolicyn och rapporterar resultatet till styrelsen.

Hantering av intressekonflikter

Gainbridge ska enligt lag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av tillståndspliktiga tjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Gainbridge arbetar löpande med att identifiera, hantera och eliminera intressekonflikter genom att införa regler och bygga upp olika kontrollsystem. Allt för att bidra till en sund värdepappersmarknad och att alla kunder ska kunna känna trygghet i sina affärer med oss.

Gainbridge har därför bland annat etablerat en funktion för hantering av intressekonflikter (”Intressekonfliktsfunktionen”) som tillhandahålls av den legala rådgivaren MCL. Funktionen har i uppdrag att bistå verksamheten i att bedöma och ge råd kring hantering av intressekonflikter samt administrativ hantering av dokumentation och intern rapportering avseende intressekonflikter.

Gainbridge arbetar löpande för att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan Gainbridge, något närstående bolag eller någon närstående person till dessa och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster. 

Gainbridge ska särskilt beakta intressekonflikter som kan uppstå som en följd av ersättningar eller förmåner från institutets eget ersättningssystem eller andra incitamentsstrukturer. 

En intressekonflikt föreligger när det uppstår en konflikt mellan Gainbridges intressen eller intressena hos personer med anknytning till Gainbridge och Gainbridges skyldigheter mot en kund eller mellan de olika intressena hos två eller flera av Gainbridges kunder mot vilka Gainbridge har en skyldighet. Intressekonflikter som identifieras ska löpande rapporteras till VD och intressekonfliktsfunktionen. Om de åtgärder som har vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt av intressekonflikter ska Gainbridge informera kunden om intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning. 

Gainbridge hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess, vilken genomförs i följande steg: 

 1. Identifiering
 2. Rapportering
 3. Bedömning
 4. Hantering
 5. Eventuellt tillhandahållande av information om intressekonflikt till kund
 6. Dokumentation
 7. Uppföljning

Gainbridge har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter genom en uppdelning i olika organisatoriska enheter för åtskillnad av affärsfunktioner. Gainbridge har vidare genom sina arbetsprocesser skapat dualitet i sin verksamhet för att ingen enskild person ska kunna vidta åtgärder i syfte att gynna sig själv eller Gainbridge på bekostnad av en kund eller annan motpart.

Samtlig personal på Gainbridge har även förbud att handla med finansiella instrument på MTF-plattformar i Norden, med undantag för Spotlight Groups aktie. Förbud mot handel gäller även i bolag vilka Gainbridge har ett kundförhållande till.

Information om incitament

Gainbridge varken utger eller erhåller incitament från tredje part eller person som agerar för tredje parts räkning.

Inspelning av telefonsamtal

Gainbridge ska enligt lag spela in och bevara telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation mellan kunder och Gainbridge som kan leda till en transaktion. Samtal och annan elektronisk kommunikation kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med kunderna för administration och fullgörandet av våra uppdrag.

Klagomål

Gainbridges ambition är att bygga långsiktiga och väl fungerande affärsrelationer med alla kunder genom att erbjuda kvalitativa tjänster som värdepappersbolag. Om du som kund inte är nöjd med en tjänst Gainbridge erbjuder så är det viktigt att du snarast kontaktar Gainbridge med dina invändningar.

I första hand rekommenderar Gainbridge att du vänder dig till den kontaktperson som Gainbridge har utsett för aktuell tjänst. Genom denna kontakt hoppas Gainbridge snabbt kunna ta del av dina invändningar och hitta en lösning på problemet.

Om du inte är nöjd med det svar du erhållit ska du skriftligen kontakta Gainbridges klagomålsansvarig. Om du vill anmärka på en tjänst så är Gainbridge tacksamma för att erhålla kopior på de affärsdokument och liknande som ligger till grund för anmärkningen.

Om du inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning eller känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad så kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”).

Klagomålsansvarig för Gainbridge är Sebastian Hodel. För det fall att det är klagomålsansvarig själv som är föremål för klagomål inträder funktionen för regelefterlevnad som klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är också kontaktperson mot Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt ARN för frågor avseende klagomål.

Vid eventuella klagomål, var vänlig kontakta Sebastian Hodel på nedanstående kontaktuppgifter. Alternativt kan kund skicka vanlig post till adress:

Gainbridge Capital AB
Att: Klagomålsansvarig
Stortorget 3
211 22 Malmö

Finansiell information och data

Finansiell information och data

Gainbridge publicerar information om kapitaltäckning, likviditetsrisker och statistik om utförda ordrar i enlighet med Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12).

Kapitaltäckning och likviditetsrisker

Under året 2021 infördes ett nytt regelverk gällande kapitaltäckning, förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034. För fastställande av bolagets lagstadgade kapitalkrav utgår bolaget från detta regelverk. Informationen om bolagets kapitaltäckning i detta dokument avser sådan information som ska lämnas enligt artiklarna 49 och 50 a, c och d i värdepappersbolagsförordningen. Övriga upplysningar som krävs enligt värdepappersbolagsförordningen lämnas på www.gainbridge.se.

Uppgifter per rapporttillfälle 2021-12-31

Uppgifter om kapitalbasGainbridge Capital AB
Kapitalinstrument25 000 kr
varav: aktiekapital25 000 kr
varav: överkursfond
Balanserat resultat1 975 000 kr
Obeskattade reserver
Periodens resultat
Goodwill för immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar12 492 kr
Justeringar på grund av föreslagen
utdelning
Totalt regulatoriska justeringar
av kärnprimärkapital
-12 492 kr
Kärnprimärkapital1 987 508 kr
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas1 987 508 kr
Fasta omkostnader kapitalkravGainbridge Capital AB
Föregående års fasta omkostnader6 042 000 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader1 510 500 kr
Uppgifter om Kapitalkrav (Pelare 1)Gainbridge Capital AB
Permanent minimikapitalkrav750 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader1 510 500 kr
K-faktorkrav
Totalt kapitalkrav1 510 500 kr
Tillkommande Pelare 2-kravGainbridge Capital AB
Totalt tillkommande Pelare 2-krav
Kapitalrelationer och buffertarGainbridge Capital AB
Kärnprimärkapitalrelation132%
Primärkapitalrelation132%
Total kapitalrelation132%