För investerare – Gainbridge

En möjlighet att ta del av mindre noterade bolags tillväxtresa

Gainbridge Novus Nordics fokuserar på innovativa bolag med stor potential som står inför eller är noterade på nordiska aktiemarknader. Det skapar en korsning mellan venture capital och noterad miljö vilket ger den en attraktiv avkastnings- och riskprofil. Fonden gör direktinvesteringar i innovativa tillväxtbolag genom att agera ankarinvesterare i kapitaliseringar som till exempel IPO:er, företrädesemissioner och riktade emissioner. Innan investering genomför vi även en genomlysning av bolagens syn på hållbarhet och säkerställer att de arbetar strukturerat med detta.

Basfakta om fonden

Gainbridge Novus Nordic är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen investerar fondförmögenheten i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden inriktar sig på̊ placeringar i bolag som är noterade eller står inför notering på reglerad marknad eller MTF-marknad. Den är aktivt förvaltad och följer inte något index vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut.

Målsättningen är att Gainbridge Novus Nordic över en rullande femårsperiod ska överträffa OMRX TBill med 5 procentenheter per år. Förvaltningsavgiften är 1,5-2% och den prestationsbaserade avgiften med high watermark är 20 % av överavkastningen över statslåneräntan + 5 %.

Minsta investering är 100 000 SEK, köp och försäljning av fondandelar sker normalt sista bankdagen varje månad och notisperioden för uttag är två månader. Gainbridge Novus Nordic finns tillgänglig via ISK och kapitalförsäkring.

En marknad med stora möjligheter

Antalet noterade bolag på MTF-marknader har ökat med 59 % i Sverige de senaste fem åren men fortfarande dominerat av privatpersoner. Cirka två miljoner svenskar äger aktier direkt på någon marknad, att jämföra med det institutionella ägandet som ligger på 10 %.

Investeringar på denna marknad är tidskrävande att screena och analysera men genom vårt breda nätverk och hundratals företagsbesök per år identifierar vi löpande tillväxtbolag där vi ser goda skäl att initiera en dialog. Bolagen analyseras sedan utifrån de framgångsfaktorer vi identifierat efter att ha analyserat hundratals bolag och kapitaliseringar.

Gainbridge Novus Nordic investerar i bolag som har ett tydligt tillväxtfokus och som väljer aktiemarknaden för att skala upp sina verksamheter. 

Investera i Gainbridge Novus Nordic

Är du intresserad av att investera i Gainbridge Novus Nordic? Handeln i fonden sker månadsvis den siste i varje månad. För att göra ett köp kan du antingen göra investeringen digitalt genom vårt samarbete med Fondab eller kontakta oss.

brain-green